ДГ №121
Детска градина в град София, район Нови Искър

Мисия и визия

 

СТРАТЕГИЯ:

Настоящата стратегия е основана на разбирането, че главната ценност в образователната система е детето и има за цел да представи основните образователни приоритети на детското заведение за този период, които се разгръщат на основата на единна държавна образонателна политика и принципи за осигуряване  правото на  предучилищно и училищно образование. Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се превърне в център за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, но и като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.

Основните стратегически пътища, които следваме са свързани с:

- изграждане на хуманна, функционална и иновативна образователна среда

- повишаване на професионалната компетентност на педагогическите екипи, отговарящи на образователните изисквания и потребности за европейско образование , и следване на принципа“учене през целия живот“

- взаимодействие и сътрудничество със семейството

- партньорство и сътруднимество с други детски градини, културни,обществени и други институции

- работа в екип, добра комуникация и споделяне на опит

 

МИСИЯ:

Превръщане и утвърждаване на ДГ №121 като център за текуща и поддържаща професионална квалификация на педагогическия екип. Поддържане на висок професионализъм от страна на педагогическите специалисти  и прилагане на иновативни практики в образованието и възпитанието на децата.

Формиране на личности със социално поведение в съответствие с потребностите на обществото, в дух на уважение и толерантност към индивидуалните и културни различия. Екипът на детската градина се стреми към изграждане на подкрепяща и допълнителна среда за всички деца.

 

ВИЗИЯ:

 ДГ №121 предоставя на децата пространство за творчество, игри, разширяване на знанията за света и уменията за общуване с другите. Основно предназначение на детската градина е да подпомага формиране и развитие на детската личност в интелектуална, емоционолна, нравствено-социална и физическа сфера.Това е уютно, спокойно и сигурно място, в което децата се отглеждат, възпитават, социализират и обучават с много обич, внимание, топлина и разбиране. Приоритетите на детската градина са насочени към стремеж да задоволи нарастващите потребности от качествено образование и възпитание на децата в една безопасна и естетически издържана среда. Зачитат се детските интереси, има индивидуален подход към всяко дете, спрямо възрастовите, личностните особености, характер и качества.

 

 

Приоритети в дейността на детското заведение:

 

1.Повишаване качеството на възпитателно-образователния процес

2.Превръщане на детската градина в привлекателен център за развитие, изява и творчество на децата

3.Създаване на оптимална материална среда и социално педагогически комфорт за интелектуалното и индивидуалното развитие на всяко дете.