ДГ №121
Детска градина в град София, район Нови Искър

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                      Уважаеми родители,

         Уведомявам ви, че през летния период/01.06.2022 г. до 14.09.2022 г./ отсъствията на децата ще се извиняват служебно. При прекратяване/възобновяване посещението на детето по време на ваканцията, родителят уведомява учителите в групата от предходния работен ден.Това изискване е във връзка с подготовката на хранителните продукти за следващия ден.

       Отсъствията по болест се извиняват с медицинска бележка.